Tuesday, June 12, 2012

SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS_KELAS VII


SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS 
KELAS VII SEMESTER 2
MATA PELAJARAN : IPA

PILIH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1.    Berikut ini yang merupakan gejala alam biotik adalah...
a.    Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah
b.    Cahaya matahari terdiri dari spektrum merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu
c.    Kelopak bunga berwarna merah menyolok untuk menarik perhatian serangga
d.    Udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah

2.    Gejala alam abiotik dapat diamati dari peristiwa...
a.    Air tersusun dari molekul hidrogen dan oksigen
b.    Tanaman benalu menempel dan mengambil makanan dari tanaman inang
c.    Tumbuhan bernafas mengeluarkan karbondioksida dan uap air
d.    Landak memiliki kulit berduri untuk melindungi diri dari pemangsa

3.    Faktor biotik yang dapat mempengaruhi faktor abiotik dalam suatu ekosistem adalah...
a.    Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan meningkatkan kadar oksigen di udara
b.    Karbondioksida dan air diperlukan dalam proses fotosintesis
c.    Untuk menghasilkan daun yang hijau tumbuhan memerlukan unsur nitrogen yang cukup
d.    Perlakuan suhu yang tepat akan merangsang tumbuhan untuk berbunga

4.    Perhatikan gambar!

Simbol tersebut terdapat pada bahan kimia...
a.    Formaldehid     c. Asam sulfat
b.    Etanol              d. Karbonmonoksida

5.    Bagian pada mikroskop yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tubus mikroskop adalah...
a.    Revolver           c. Reflektor
b.    Makrometer     d. Mikrometer

6.    Untuk mengamati benda dengan menggunakan mikroskop, preparat basah diletakkan pada...
a.    Meja preparat    c. Objek glass
b.    Cover glass        d. Lensa obyektif

7.    Perhatikan gambar irisan batang berikut!
 
Bentuk irisan batang pada gambar di atas adalah...
a.    Irisan melintang
b.    Irisan membunjur
c.    Irisan menyerong
d.    Irisan sejajar

8.    Untuk mengamati susunan jaringan pada daun, preparat yang kita buat diiris secara...
a.    Membujur   
b.    Melintang
c.    Melingkar
d.    Sejajar dengan permukaan daun

9.    Gerak suatu benda dikatakan bersifat relatif karena...
a.    Tidak harus memiliki titik acuan
b.    Boleh menggunakan titik acuan juga boleh tidak menggunakan titik acuan
c.    Suatu benda dapat dikatakan bergerak terhadap satu titik acuan dan juga dapat dikatakan tidak bergerak terhadap titik acuan yang lain
d.    Pada saat benda bergerak lurus beraturan, jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol

10.    Berikut ini yang merupakan contoh gerak semu adalah...
a.    Penumpang pesawat merasakan pesawat seolah-olah diam ketika pesawat melaju kencang dengan kecepatan konstan di udara
b.    Tanaman selalu bertambah tinggi setiap hari
c.    Dari dalam kendaraan yang sedang melaju, rumah-rumah yang berada di tepi jalan seolah-oleh bergerak
d.    Penumpang bus yang sedang melaju dikatakan tidak bergerak terhadap supir bus

11.    Budi mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 54 km dalam tempo 2 jam. Kecepatan motor Budi adalah …
a.    2,5 m/s      c. 7,5 m/s
b.    5,0 m/s      d. 10 m/s

12.    Sebuah troli mula-mula berkecepatan 9 m/s, dalam waktu 7 sekon kecepatannya menjadi 30 m/s. Percepatan yang dialami troli adalah :
a.    3,0 m/s2    c. 4,2 m/s2
b.    3,3 m/s2    d. 6,0 m/s2

13.    Sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 10 m/s memiliki percepatan 3 m/s2. 5 sekon kemudian kecepatan mobil menjadi...
a.    15 m/s       c. 30 m/s
b.    25 m/s       d. 35 m/s

14.    Perhatikan grafik berikut!

Gerak berikut yang sesuai dengan grafik di atas adalah...
a.    Bola tenis menggelinding di atas rumput
b.    Kelereng menggelinding di permukaan bidang miring
c.    Pot bunga jatuh dari lantai tiga gedung bertingkat
d.    Kereta api melaju dengan konstan di atas rel

15.    Berikut ini adalah gerak yang menghasilkan grafik parabola adalah...
a.    Menendang bola dengan sudut kemiringan tertentu
b.    Jatuhnya buah mangga dari pohonnya
c.    Gerak planet mengelilingi matahari
d.    Gerak mobil yang melaju dengan kecepatan konstan kemudian direm hingga berhenti

16.    Gerak yang memiliki percepatan tetap adalah...
a.    Gerak mobil yang melaju dengan kecepatan tetap di jalan yang lurus selama 5 menit
b.    Gerak penerjun payung dengan parasut yang terkembang
c.    Gerak bola yang menggelinding pada bidang miring
d.    Gerak bumi mengelilingi matahari

17.    Sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus. Selama 15 menit pertama mobil itu menempuh jarak 15 km; 30 menit selanjutnya menempuh jarak 45 km; 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah …
a. 80 km/jam       c. 70 km/jam
b. 60 km/jam       d. 55 km/jam

18.    Pernyataan yang benar untuk GLBB adalah :
a.    Kecepatan benda berubah secara teratur
b.    Kecepatan benda berubah-ubah
c.    Kecepatan benda bertambah, kemudian berkurang
d.    Kecepatan benda tetap

19.    Berikut ini yang berupakan ciri makhluk hidup iritabilita adalah...
a.    Tumbuhan mengeluarkan kelebihan air melalui tepi-tepi daun
b.    Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis
c.    Daun putri malu mengatup ketika disentuh
d.    Tumbuhan memiliki zat hijau daun yang disebut klorofil

20.    Perhatikan gambar!
 
Ciri makhluk hidup seperti gambar di atas adalah...
a.    Tumbuh dan berkembang
b.    Reproduksi
c.    Respirasi
d.    Fotosintesis

21.    Seekor hewan memiliki ciri-ciri : kulit tertutup bulu, suhu tubuh tidak berubah-ubah, bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan tersebut termasuk kelas …
a. pisces           c. reptil
b. amfibi           d. aves

22.    Perhatikan gambar!
 
Organisme di atas termasuk dalam kelompok...
a.    Arachnoida
b.    Myriapoda
c.    Insecta
d.    Hexapoda

23.    Berikut ini adalah ciri tumbuhan :
1)    Akar tunggang
2)    Batang bercabang
3)    Tulang daun sejajar
4)    Bunga kelipatan tiga
5)    Tulang daun menyirip/menjari
Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah …
a. 2,3,5           c. 1,3,4
b. 2,3,4          d. 1,2,5

24.    Ciri-ciri tumbuhan :
1)    Mempunyai pembuluh
2)    Berkembang biak dengan spora
3)    Tubuhnya berupa talus
4)    Mempunyai bunga
5)    Mempunyai klorofil
Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah …
a. 1,2,4          c. 2,3,5
b. 1,3,4          d. 3,4,5

25.    Kelompok tumbuhan yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka adalah …
a.    Pinus, melinjo, padi
b.    Kedelai, melinjo, cemara
c.    Pinus, damar, pakis haji
d.    Kedelai, damar, pakis haji

26.    Perhatikan gambar!
 
Ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan pada gambar di atas adalah...
a.    Berakar tunggang
b.    Berkas pengangkut tersebar
c.    Biji berkeping dua
d.    Memiliki kambium

27.    Ciri-ciri tumbuhan :
1)    Mempunyai pembuluh
2)    Berkembang biak dengan spora
3)    Tubuhnya berupa talus
4)    Mempunyai bunga
5)    Mempunyai klorofil
Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah …
a. 1,2,4            c. 2,3,5
b. 1,3,4            d. 3,4,5

28.    Sel penyusun epidermis memiliki bentuk yang khas yaitu …
a. pipih             c. silinder
b. kubus           d. spiral

29.    Bagian sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan adalah …
a.    Plastida dan dinding sel
b.    Membran sel dan sitoplasma
c.    Membran sel dan inti sel
d.    Sitoplasma dan inti sel

30.    Organel sel yang hanya dijumpai pada sel hewan saja adalah …
a. dinding sel       c. sentrosom
b. mitokondria    d. plastid

31.    Organel sel yang berfungsi dalam respirasi sel adalah …
a. vakuola           c. badan golgi
b. mitokondria    d. retikullum endoplasma

32.    Perhatikan nama-nama jaringan berikut !
1)    Jaringan palisade
2)    Jaringan spons
3)    Jaringan epitel
4)    Jaringan xilem
5)    Jaringan floem
Jaringan yang menyusun sistem pengangkutan pada tumbuhan adalah …
a. 1 dan 2          c. 3 dan 4
b. 2 dan 3          d. 4 dan 5

33.    Perhatikan gambar berikut !
 
    Bentuk sel di atas menyusun organ …
a. lambung         c. hati
b. ginjal             d. Jantung

34.    Berikut ini yang menunjukkan ciri-ciri otot yang terdapat pada otot lengan adalah...
a.    Memiliki satu inti di tengah
b.    Bentuk lurik dan bercabang
c.    Berbentuk gelendong
d.    Bekerja secara sadar

 35.    Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut !

Jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis paling banyak ditunjukkan pada nomor …
a. 1                  c. 3
b. 2                 d. 4

36.    Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut !
 
Bagian yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara ditunjukkan oleh nomor …
a. 1                  c. 3
b. 2                 d. 4

37.    Pada saat kita flu hidung kita tersumbat, sistem organ yang paling terganggu adalah …
a. pencernaan    c. peredaran darah
b. pernafasan    d. sirkulasi

38.    Hewan, tumbuhan dan manusia termasuk organisme. Dalam organisasi kehidupan yang dimaksud dengan organisme adalah …
a.    beberapa sistem organ yang bekerja sama dan saling terkait
b.    kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama
c.    suatu sistem organ yang bekerja sama dengan sistem organ lain
d.    kerja sama antara dua sistem organ

39.    Komponen biotik dalam ekosistem berdasarkan peranannya dikelompokkan menjadi ...
a.    individu, komunitas, populasi, bioma
b.    spesies, genus, familia, ordo
c.    produsen, konsumen, dekomposer
d.    konsumen, autotrof, heterotrof

40.    Peristiwa hidup bersama antara dua individu yang berbeda disebut …
a. netralisme        c. simbiosis
b. predasi            d. kompetisi

41.    Berikut ini adalah interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem :
1)    ikan hiu dan ikan remora
2)    benalu dengan pohon mangga
3)    bunga dan lebah
4)    akar tanaman polong-polongan dan bakteri Rhizobium
5)    kerbau dan burung jalak
6)    manusia dan kutu rambut
7)    sapi dan cacing hati
Interaksi yang merupakan contoh simbiosis mutualisme adalah …
a. 1, 3, 4          c. 4, 5, 7
b. 1, 2, 6          d. 3, 4, 5

42.    Simbiosis komensalisme terdapat pada...
a.    Lumut kerak
b.    Tumbuhan paku dan pohon jambu
c.    Singa dan harimau di padang rumput
d.    Bunga dan lebah madu

43.    Dalam ekosistem air terdapat :
1)    anak ikan mujair   
2)    fitoplankton   
3)    lele
4)    zooplankton
Urutan rantai makanan yang benar adalah …
a. 2-3-4-1         c. 2-4-5-1
b. 2-4-1-3        d. 4-3-2-1

44.    Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut …
a. ekosistem      c. geologi
b. ekologi         d. hidrologi

45.    Ekosistem dikatakan seimbang jika...
a.    Jumlah makanan melimpah
b.    Tidak ada anggota ekosistem yang mengalami kematian
c.    Aliran energi berjalan dari konsumen kepada produsen
d.    Jumlah terbesar dari anggota ekosistem adalah produsen

46.    Bentuk pelestarian makhluk hidup secara in situ adalah...
a.    Taman safari
b.    Kebun binatang
c.    Cagar alam
d.    Kebun botani

47.    Tumbuhan langka yang bentuk pelestariannya secara in situ adalah...
a.    Padma raksasa
b.    Bunga bangkai
c.    Anggrek bulan
d.    Pohon jarak

48.    Data :
1)    Tapir
2)    Anoa
3)    Jalak bali
4)    Keledai
Hewan yang dilindungi karena populasinya sedikit adalah nomor...
a.    1 dan 2
b.    1 dan 3
c.    2 dan 3
d.    2 dan 4

49.    Perhatikan gambar!
 
Cara hidup tumbuhan di atas adalah...
a.    Saprofit
b.    Epifit
c.    Parasit
d.    Higrofit

50.    Adanya pertumbuhan penduduk di suatu negara selalu ditandai dengan …
a.    sedikitnya jumlah kelahiran
b.    lengkapnya fasilitas kesehatan
c.    jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian
d.    banyaknya jumlah golongan lansia

51.    Pengaruh kepadatan penduduk terhadap ketersediaan sumber daya alam, kecuali …
a.    banyak hutan gundul
b.    sulitnya sumber air bersih
c.    punahnya jenis hewan tertentu
d.    banyak pengangguran dan gelandangan

52.    Ledakan penduduk yang tidak diimbangi meningkatnya kesejahteraan mengakibatkan hal-hal seperti di bawah ini, kecuali …
a.    mahalnya harga kebutuhan pangan
b.    rendahnya kualitas pendidikan
c.    meningkatnya tindak kriminalitas
d.    tingkat kesejahteraan meningkat

53.    Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk :
1)    natalitas    
2)    migrasi   
3)    kesehatan
4)    mortalitas
5)    pendidikan
Faktor yang termasuk non demografi adalah :
a. 1 dan 2          c. 2 dan 4
b. 2 dan 3         d. 3 dan 4

54.    Pada tahun 2005 kota A memiliki jumlah penduduk 1500 jiwa. Jika luas wilayah kota A 5000 km2, kepadatan penduduk kota A pada tahun tersebut adalah … jiwa/km2.
a. 0,2                c. 3,3
b. 0,3               d.  7,5

55.    Faktor yang menentukan pertumbuhan penduduk alami adalah kematian dan …
a. natalitas         c. mortalitas
b. demografi      d. non demografi

56.    Rumus untuk menghitung angka kelahiran adalah…
a.    angka kelahiran = (jumlah kelahiran/jumlah penduduk) x 1000
b.    angka kelahiran = (jumlah penduduk/jumlah kelahiran) x 1000
c.    angka kelahiran = (jumlah kelahiran/jumlah kematian) x 1000
a.    angka kelahiran = (jumlah kematian/jumlah kelahiran) x 1000

57.    Selama tahun 2005 di Desa Makmur terdapat kelahiran sejumlah 150 ribu jiwa, jumlah bayi yang lahir sejumlah 75 jiwa. Angka kelahiran di Desa Makmur adalah …
a. 0,2               c. 1,2
b. 0,5              d. 1,5

58.    Gangguan alam yang disebabkan oleh polusi udara adalah...
a.    Hujan asam
b.    Eutrofikasi
c.    Sedimentasi
d.    Erupsi vulkanik

59.    Data :
1)    Perubahan musim
2)    Naiknya permukaan air laut
3)    Pergeseran musim
4)    Meningkatnya intesitas badai
5)    Meningkatnya penderita kanker kulit
Dampak pemanasan global terdapat pada nomor...
a.    1, 2, 3         c. 2, 3, 4
b.    1, 2, 5        d. 2, 3, 5

60.    Di stratosfer terdapat suatu lapisan gas yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Namun, karena banyaknya gas polutan di atmosfer menyebabkan lapisan ini mengalami penipisan, akibatnya intensitas radiasi ultraviolet berbahaya ke bumi meningkat. Gas penyebab rusaknya lapisan gas ini adalah...
a.    Hidrokarbon
b.    Volatil organic compound
c.    Karbondioksida
d.    Klorofluorokarbon

0 komentar:

Post a Comment

 

©2009 I Love Science | by TNB